ବାମାବୁ ତକିଆ ମାମଲା |

  • 100% ଶୁଦ୍ଧ ବାଉଁଶ ତକିଆ |

    100% ଶୁଦ୍ଧ ବାଉଁଶ ତକିଆ |

    ଶୁଦ୍ଧ ବାଉଁଶ ତକିଆରେ ଆପଣ ଏକ ଶୋଇବା ସମୟରେ ତକିଆରୁ ବାହାରକୁ ନଆସିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ତକିଆ ରାତିସାରା ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ପାଇଁ ଏକ ଏନଭଲପ୍ ବନ୍ଦକୁ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ କରେ |ସମସ୍ତ ତକିଆରେ ବାହ୍ୟ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଡବଲ୍ ସିଲେଇ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି |ସୁପ୍ରିମୋ ସାମଗ୍ରୀ ବାଛିଛି: 100% ବାଉଁଶ ଭିସକୋଜ, 20 ″ x 26 ″ ରାଣୀ କୁଲିଂ ତକିଆ କଭରଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ଚର୍ମରେ ଅତ୍ୟଧିକ କୋମଳ ଅଟେ - ରାତିସାରା ଖରାପ ରହିବାକୁ - ବାଉଁଶ ତକିଆ କଭର ଆର୍ଦ୍ରତା ଅବଶୋଷଣକୁ ବଜାୟ ରଖିଥାଏ ...